modiran323999

بازرگانی

بازرگانی

 

نام و نام خانوادگی مدیر دپارتمان : محمدرضا پاکدامن تهرانی

سمت : مدیر دپارتمان 

اطلاعات تماس دپارتمان

تلفن های تماس : 09133270297 , ( داخلی 132-133) 9-42366070-031 

شرح وظایف دپارتمان : خرید ها توسط دوگروه خرید داخل و خارج استعلام و پس از طی مرحله کمیسیون خرید و بررسی شرایط فنی و مالی به برنده اعلام خواهد شد ، فروش  نیز توسط گروه‏های مختلف ساپورت می‎‏شود. پس از اعلام وصول درخواست خرید، این درخواست در مهندسی فروش آنالیز و سپس به  کمک واحد خرید ، قیمت روز محصول به همراه مشخصات فنی و پیشنهادی اعلام می گردد.

دفتر فنی و طراحی

دفتر فنی و طراحی

 

نام و نام خانوادگی مدیر دپارتمان : مهندس اسدالله احمدی

سمت : مدیر دپارتمان 

اطلاعات تماس دپارتمان

تلفن های تماس : 9 - 42366070 -031 داخلی 160

شرح وظایف دپارتمان : این واحد موظف به طراحی و محاسبات درخواست های مشتری ائم از جرثقیل و یا تجهیزات انتقال مواد و تهیه نقشه های ساخت می باشد.

بازرسی فنی

بازرسی فنی

 

نام و نام خانوادگی مدیر دپارتمان : مهندس بهزاد شیرازی

سمت : مدیر دپارتمان 

اطلاعات تماس دپارتمان

تلفن های تماس : 9 - 42366070 -031 داخلی 152

شرح وظایف دپارتمان : این واحد وظیفه کنترل محاسبات، طراحی ها و نقشه های ساخت را داشته  و پیگیر مراحل ساخت تا حصول اطمینان از وجود مغایرت های احتمالی را دارد.

واحد R& D

واحد R& D

 

نام و نام خانوادگی مدیر دپارتمان : مهندس بهزاد شیرازی

سمت : مدیر دپارتمان 

اطلاعات تماس دپارتمان

تلفن های تماس : 9 - 42366070 -031 داخلی 160

شرح وظایف دپارتمان : این واحد موظف به کاربروی پروژه های جدید و هم چنین اصلاح نواقص احتمالی اعلم شده از طرف مشتری  و یا کارگاه ساخت  و یا دفتر فنی می باشد. این قسمت سعی در بهینه کردن محصول از نظر بالا بردن کیفیت ، کم کردن هزینه های ساخت ، کم کردن خرابی محصول و بهبود نحوه دسترسی  و تعمیرات سریع تر را دارد.